×
Books

Best of 2019: My Choice

Pratap Bhanu Mehta | David Davidar | William Dalrymple | Aatish Taseer | Shashi Tharoor | Tishani Doshi | Mani Shankar Aiyar | Srinath Raghavan | Arshia Sattar | KR Meera | Keerthik Sasidharan | Sudeep Paul