×
Books

Best of 2020 Books: My Choice

Pratap Bhanu Mehta | Sunil Khilnani | William Dalrymple | Jeet Thayil | Shashi Tharoor | TCA Raghavan | David Davidar | Aatish Taseer | Ira Mukhoty | Mahesh Rao | Dipankar Gupta | Srinath Raghavan | Tabish Khair | Tishani Doshi | Anita Nair