×
Cinema | Stargazer

Sadanah’s Sam

While Sam Bahadur’s Sam Manekshaw is being played by Vicky Kaushal, in Pippa, he is played by actor Kamal Sadanah

Kamal Sadanah