×
Cover Story | 14th Anniversary Issue

Open Minds 2023: Public Square

Salman Rushdie | Bimal Patel | Nandan Nilekani | Shashi Tharoor | Pratap Bhanu Mehta | Swapan Dasgupta | Ram Madhav | Gita Gopinath | Venki Ramakrishnan | J Sai Deepak | Arvind Panagariya | S Somanath | Deepak Shenoy | Vikram Sampath | Nithin Kamath | Shrinivas Kulkarni | Mukesh Ambani | Rahul Bhatia | N Chandrasekaran | Manjul Bhargava | Rohini Pande | Madhabi Puri Buch | Raj Chetty